برخی از پروژه ها

رديف نام پروژه مشاور پيمانكار
1 بیمارستان تخصصی شفیعیه زنجان مشاورین آباد اندیش زنگان شرکت تدبیر و عمران
2 پروژه آموزشی اداری دانشگاه آزاد -واحد پردیس کارفرما شرکت ساختمانی سماسد
3 دانشكده فني مترو مشاورين مترو شركت مترو
4 برج گاز مشاورين آتك شركت به در رنگين
5 كتابخانه مركزي قم مشاورين فني آفتاب كوير شركت تابيران
6 شركت آب و فاضلاب منطقه 3 مشاورين فني آب و فاضلاب شركت آب و فاضلاب
7 دانشگاه آزاد اروميه مشاورين دانشگاه آزاد شركت رهبنا
8 كانون فرهنگ درود مشاورين اداره نوسازي مدارس شركت شوكا
9 مركز كنترل پرواز كشوري مشاورين آتك شركت ايران ترمو
10 دادگستري سنندج مشاورين هيمن شركت چاد
11 دانشكده پليمر (اميركبير) مشاورين سكنا شركت آراسكو
12 شركت هلي كوپتر سازي ايران مشاورين مشاست شركت سازين دژ
13 هنرستان فني سنندج مشاورين اداره نوسازي شركت چهل چشمه
14 دانشگاه خليج فارس مشاورين آتك شركت فورسمنت
15 تلويزيون شهاب - شركت آژيراك برج
16 دانشگاه فيزيك زنجان مشاورين ايران آرك شركت تاماس
17 پتروشيمي فجر مشاورين تهران بركلي شركت ايستافر
18 سازمان برنامه و بودجه مشاورين ماندان شركت ماهورداد
19 ساختمان شعبه 4 تامين اجتماعي مشاورين خانه سازي شركت گوهر ساخت
20 پاركينگ طبقاتي وزارت امور خارجه مشاورين توسعه و عمران شركت تهران گروه
21 سالنهاي ساپكو مشاورين مهندسين مسكن شركت برسامكو
22 وزارت راه و ترابري مشاورين دارافزين شركت ايران مانا
23 ساختمان موسسه تنظيم و نشر مشاورين پاد شركت تك پي
24 پروژه سه بانك فرودگاه مهرآباد شركت ترپ شركت ترپ
25 بانك تجارت حصارك اداره مهندسي بانك تجارت شركت فولاد ساختمان
26 دانشكده پرستاري اصفهان دانشكده پرستاري و مامايي شركت آژيراك برج
27 فرودگاه اروميه مشاورين فردپل سازمان همياري
28 دانشگاه علوم پزشكي سمنان مشاورين ماهر و همكاران شركت پل بند
29 دانشگاه علوم پزشكي اراك مشاورين سازمان ملي و مسكن شركت ميعان
30 اداره سرپرستي بانك تجارت مشاورين تجارت شركت ساختماني تجارت
31 كلينيك اداري درماني شازند مشاورين خانه سازي شركت ساختماني مقاوم كار
32 بيمارستان ايرانشهر مشاورين خانه سازي شركت ساختماني باني راه
33 دانشگاه تربيت مدرس مشاورين ماهر و همكاران شركت كاربرد كار
34 دانشگاه خواجه نصير مشاورين تهران محاسب شركت تهران گروه
35 كلينيك اداري درماني استهبان مشاورين خانه سازي شركت فارس تست
36 كلينيك اداري درماني بروجرد مشاورين خانه سازي شركت ساختماني تكريس بنا
37 دانشگاه تربيت مدرس تهران مشاورين ماهر و همكاران شركت كاربرد كار
38 پروژه خليج مشاورين بادبند شركت تابان شهر
39 دانشگاه انستيتو تغذيه مشاورين شارستان شركت ديفراست
40 پروژه ايران خودرو ديزل مشاورين صنعتي ايران شركت برسامكو
41 پروژه ايران خودرو ديزل مشاورين صنعتي ايران شركت يانتار
42 حرم مطهر مشاورين ياد كارفرما
43 دانشكده افسري ارتش كارفرما شركت ايران خوز
44 كلينيك اداري درماني ياسوج مشاورين خانه سازي ايران شركت شعله سوز
45 بيمارستان روانپزشكي رازي مشاورين ماهر و همكاران شركت ايران تپه
46 سرنگ سازي هلال احمر كارفرما هلال احمر ايران (سها1)
47 كلينيك اداري درماني قزوين مشاورين خانه سازي شركت آرمان ونك
48 بيمارستان ماكو مشاورين خانه سازي شركت جهان آرمه
49 بيمارستان ابهر مشاورين خانه سازي ايران شركت هيرياس
50 كلينيك اداري درماني شيراز مشاورين خانه سازي ايران شركت به ستون
51 ورزشگاه 50 هزار نفري تبريز مشاورين آرتك و همكاران شركت هيدنكاء
52 دانشگاه شاهد مشاورين پارس گستره شركت جنوب سازه
53 دانشگاه تربيت معلم مشاورين شوراء شركت سومه
54 دانشكده بوعلي همدان مشاورين ماهر و همكاران شركت كارياران
55 كلينيك اداري درماني بوئين زهرا مشاورين خانه سازي ايران شركت درنا آوند
56 دانشگاه علوم پزشكي رشت مشاورين ايران آرك شركت آرمه بتون
57 كلينيك اداري درماني كليبر مشاورين خانه سازي شركت قارتال
58 كلينيك اداري درماني اليگودرز مشاورين خانه سازي شركت ساختماني تكريس بنا
59 بيمارستان خيريه رحيميان كارفرما شركت ساختماني بامداد گستر
60 خوابگاه دانشجويي شاهد مشاورين پارس گستره شركت جنوب سازه
61 سينما فلسطين معاونت پژهش و آموزش معاونت پژوهش و آموزش
62 فرودگاه بين المللي آبادان سازمان هواپيمايي كشور شركت راستين ساخت
63 دادگستري اردبيل مشاورين هيمن شركت مهندسي چاد
64 دانشگاه ژئوفيزيك دانشگاه تهران شركت مهرگان سازه
65 دانشگاه كشاورزي كرج دانشگاه تهران شركت پويا سد
66 پروژه توكا مشاورين ساتكاب شركت پيام توسعه عمران
67 كلينيك اداري درماني شهركرد مشاورين خانه سازي شركت طلايه ساز
68 كلينيك اداري درماني اصفهان مشاورين خانه سازي شركت نقش اصفهان
69 دانشگاه علوم پزشكي رشت مشاورين ايران آرك شركت آرمه بتون
70 ايران خودرو ديزل مشاورين صنعتي ايران شركت ايستافام
71 دانشكده بوعلي همدان مشاورين ماهر و همكاران شركت كارياران
72 بيمارستان ايرانمهر مشاورين ماهر و همكاران شركت خدمت
73 كلينيك اداري درماني مراغه مشاورين خانه سازي شركت قارتال
74 پزشك قانوني كرمان مركز پزشك قانوني پزشك قانوني كرمان
75 سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كارفرما سازمان فرهنگي شهرداري تهران
76 ديوان محاسبات كل كشور انرژي تابان شهر
77 كارخانه نيك شف شركت نيك شيف شركت نيك شيف
78 ساختمان مشاورين نارگان مشاورين نارگان مشاورين نارگان
79 كتابخانه ملي مشاورين پيرراز شركت آلاوه
80 دانشكده داروسازي يزد مشاورين پلشير شركت نيروز
81 سالن تزئينات ايران خودرو كارفرما شركت ترپ
82 دانشكده علوم انساني بوشهر آتك شركت فورسمنت
83 دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم كارفرما شركت تحقيق
84 ساختمان وزارت بهداشت سينام تابان شهر
85 ساختمان لوازم خانگي آرشن سايول
86 ساختمان اداري فولاد انرژي سمنديس
87 دانشكده خرم آباد دارافزين فورسمنت
88 بيمارستان حاجي آباد بندرعباس ليمان انرژي ساختمان
89 كارگاه ميكانيكال هواپيمايي هواپيمايي ملي كاربرد كار
90 ساختمان چاپ و نشر آسا صنعت تابان شهر
91 وزارت دفاع خوزستان پايدار جهان عمران كاران خوزستان
92 پروژه شهيد احسان پايدار جهان اداره خليج
93 بيمارستان مرحوم فرقاني كارفرما كارفرما
94 بيمارستان گرمسار خانه سازي شركت بوچ
95 دبيرستان اسلامشهر نوسازي مدارس شركت روشان
96 انبارهاي كشتيراني خرمشهر آبان شركت كزرمه
97 رستوران دانشگاه شاهد پارس گستر تامنول
98 بانك كشاورزي اروميه اداره تاسيسات بانك كشاورزي پي بتون
99 حرم حضرت عبدالعظيم كارفرما كارفرما
100 بانك تجارت اردبيل اداره مهندسي تجارت شركت چالشگان
101 پتروشيمي قائد بصيري كارفرما ايستافر
102 پروژه فرمانيه آرشن چاد
103 ساختمان مشاورين موننكو موننكو موننكو
104 لوازم خانگي پارس آرشن سايول
105 هتل عسلويه پتروشيمي پتروشيمي
106 پتروشيمي عسلويه هيونداي كره رامشير
107 دانشكده ايرانشهر كارفرما ايران كدساز
108 كلينيك اداري درماني خمين خانه سازي گرانش
109 كلينيك اداري درماني كرمان خانه سازي رس خاك
110 كلينيك اداري درماني كرمان خانه سازي رازكوير
111 بيمارستان فامنين ماهر و همكاران تابان شهر
112 ترمينال كشتيراني خرمشهر آبان فراسازان
113 ترمينال 4 فرودگاه مهرآباد بنكده سازان بناسازان سپاهان
114 پژوهشكده صنعتي دانشگاه شريف بيدون رهگاء
115 پروژه فالق صنعت پارس گستره شركت ست
116 بيمارستان 96 تختخوابي مريوان پل مير آران غرب
117 دانشگاه كرمانشاه ماهر و همكاران هيت لند
118 مسجد ترمينال غرب آباد بوم ويسا
119 كارخانه طرح و توسعه نوشابه ساسان كارفرما آتي پي
120 ساختمان 128 طرح الغدير مشاورين كوشا پايدار شركت اسوايت
121 ساختمان 142 طرح الغدير مشاورين كوشا پايدار شركت تهران شاين
122 ساختمان 132 طرح الغدير مشاورين كوشا پايدار شركت سپاهان مسيل
123 بيمارستان جغتاي مشاورين شوراء شركت كالنج
124 بيمارستان بافت كرمان سازمان مجري شركت نيروز
125 بيمارستان بوشهر خانه سازي شركت راز كويسر
126 پروژه آرژانتين خانه سازي شركت تك پي
127 تجهيزات علوم پزشكي مشاورين ماهر و همكاران شركت ايران تپه
128 بيمارستان بم مشاورين شوراء شركت تابان شهر
129 پروژه نفت پارس آسا گستره شركت آسا گستره
130 كشتيراني بندر انزلي مشاورين كشتيراني شركت صدرا نور
131 دفتر مركزي هيربدان مشاورين هيربدان شركت هيربدان
132 پروژه اداري نواب مشاورين آتك شركت اقليم
133 مركز كل كشتيراني عباس آباد هرم پي شركت كوا
134 بيمارستان لبافي نژاد پاسداران خانه سازي شركت دبله
135 سرپرستي مركزي بانك سپه تبريز اداره فني بانك سپه شركت پي رزيان پارت
136 بيمارستان سيرجان خانه سازي شركت مقاوم كار
137 پروژه اداري تجاري قشم خانه سازي شركت توان شرق
138 پروژه اداري عسلويه مشاورين تمام بنا شركت توان شرق
139 مركز بنياد ايران شناسي موسسه جغرافيا شركت كاتد الكتريك
140 مركز سرپرستي بانك تجارت منطقه 10 مشاورين تجارت شركت تهران طرح
141 مجتمع قضايي رسالت مشاورين راي فن شركت بردو
142 مترو ايستگاه مطهري مشاورين مونيت شركت تراخيت
143 پروژه ايران سيستم مشاورين پيمون پيمون
144 دانشگاه علوم پزشكي اهواز مشاورين نوي عمران كار خوزستان
145 فرودگاه شيراز تدبير بنا شركت صنايع تاسيسات و تهويه ايران
146 مركز سرپرستي بانك تجارت زنجان تجارت پادير سازه پيام
147 فرودگاه يزد سازمان هواپيمايي سرآمد ساختمان
148 سايت ايستگاه تقويت فشار قوي شركت گاز شمشه
149 پروژه ساخت ژل مينو ايليا مانا گستر ايليا مانا گستر
150 پروژه اداري تجاري بهجت آباد آتاوا پارس گرما
151 پروژه مجتمع ورزشي اردبيل (حسين رضازاده) همگروه كلوين
152 پروژه نيشابور آتاوا كلوين
153 پروژه چغارت يزد ايتوك ايران ترمو
154 پروژه جغارت ايتوك كدكن
155 اداره دامپزشكي تهران - شركت ثابت كرارن
156 دانشگاه اميركبير (دانشكده كامپيوتر) - شركت ديبا گستر شايان
157 بلوك 14 آتي ساز مشاورين آتي ساز شركت بنلا بنا
158 بلوك 11 آتي ساز مشاورين آتي ساز شركت فراساتراپ
159 طرح نيشكر اهواز مشاورين اثر شركت آويشن
160 آزمايشگاه مركز پالايش و انتقال خون دفتر فني سازمان خون شركت مغان دشت
161 پروژه وزارت دفاع سنندج شركت مشاورين كوشا پايدار شركت گسترش سازه حميد
162 پروژه بانك ژن كشاورزي دفتر فني دانشگاه كشاورزي شركت مهرگان سازه
163 پروژه پرديسان (بلوار مرزداران) شركت آسا گستره شركت آسا گستره
164 دانشگاه تربيت مدرس مشاورين ماهر و همكاران شركت بهساز جنوب
165 مركز آموزش مديريت شهركرد شركت مشاورين نقش شركت پيمان ساخت
166 بيمارستان بوشهر شركت خانه سازي شركت لقمانكار
167 دانشكده پرستاري لنگرود مشاورين گلسار شركت پاكوه